Estatutos

Estatuts

 Estatuts de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia

Capítol primer

 Denominació, objectius i domicili social

 Article 1

 L’ Associació rebrà la denominació de SOCIETAT BALEAR DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA, en anagrama SBGG. Es una associació científica sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar per al compliment dels seus fins.

La SOCIETAT BALEAR DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA es regeix per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i per la resta de la legislació vigent en matèria d’Associacions.

 Article 2

 Aquesta Associació Científica estarà formada per tres Seccions:

1.- Secció Clínico-biològica

2.- Secció d’Atenció Socisoanitària

3.- Secció de Ciències Socials i del Comportament.

Aquestes seccions se creen per a complir els següents fins:

 1. Fomentar l’avenç en el conixement envers de l’envelliment humà mitjançant observacions i investigacions clíniques, biològiques, socials i del comportament.
 2. Agrupar a investigadors i altres professionals que estudiin els problemes de la vellesa seguint els criteris de l’Organització Mundial de la Salut i de l’Associació Internacional de Gerontologia (IAG).
 3. Mantenir relacions científiques i vinculació amb associacions afins, nacionals i internacionals, així com amb les institucions universitàries, públiques i privades, i qualsevol altra institució interesada en el desenvolupament de la Geriatria i Gerontologia.
 4. Promoure moviments d’educació sanitària i en general qualsevol acció dirigida a millorar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada.
 5. Assessorar i donar suport als organismes sanitaris i socials i a quantes institucions oficials d’àmbit autonòmic i local, legalment reconegudes s’ocupin de la vellesa en relació als problemes mèdics i socials que planteja l’envelliment.
 6. Dissenyar i promoure sistemes de formació bàsica, especialitzada i continuada per a totes les disciplines en relació amb les ciències de l’envelliment.
 7. Utilitzar les possibilitats que otorguen les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a conseguir la màxima relevància en el compliment dels anteriors fins.

Article 3

 El domicili de l’associació radica en el Passeig de Mallorca, 42, en la ciutat de Palma de Mallorca. L’associació desenvoluparà les seves activitats en tot el territori de les Illes Balears i està constituida per temps indefinit.

Capítol segon

 Dels socis. Deures i drets

 Article 4

 Els SOCIS podran ser Provisionals, Numeraris, d’Honor, Honorífics i Corresponsals.

Article 5

 Per ser SOCI PROVISIONAL es requereixen les següents condicions:

 1. Ser una persona física que estigui en possessió del Títol de Llicenciat en Medicina i Cirugía o de qualsevol altre Títol Universitari de Grau Superior o Ser proposat a la Secretaria General de la Societat per DOS socis numeraris mitjançant fixa acompanyada de “currículum vitae”, on se comprovi l’orientació cap a la Geriatria i/o Gerontologia de l’aspirant.
 2. Les sol.licituds d’admissió rebudes en la Secretaria General se trasladaran a la Comissió Permanent de l’Associació, que acceptarà o rebutjarà de forma provisional les propostes rebudes fins la seva aprovació definitiva com a Socis, en l’Assemblea General. Deuran tenir entrada com a mínim dos mesos abans de la data de la convocatòria de la mateixa.
 3. Efectuar l’ingrés de la quota corresponent en el compte corrent de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.

Els socis provisionals tenen els mateixos drets i oblicacions que els socis numeraris excepte:

 1. El vot en les assemblees
 2. Elegir o esser elegits membres dels òrgans de govern de la societat
 3. Utilitzar la condició de soci numerari com es recull en l’article 7 h.

 Article 6

Per ser SOCI NUMERARI serà necessari:

 a) Haver complit els requisits corresponents a Soci Provisional.

 1. b) Ser acceptada la sol.licitud en l’Assemblea General.

Article 7

Son drets dels SOCIS NUMERARIS:

 1. Tenir veu i vot en les assemblees, poguent intervenir en els seus debats.
 2. Elegir o ser elegit membre dels òrgans de govern de l’associació, segons normes que posteriorment se determinen.
 3. Exposar per escrit a la Junta Directiva quants suggeriments o queixes puguin servir per el bon desenvolupament de les activitats de l’Associació.
 4. Participar en quants actes organitzi i celebri l’associació.
 5. Rebre informació del funcionament i de l’estat de comptes de l’Associació.
 6. Recabar del President i dels òrgans directius recolzament en defensa dels seus drets quan aquests facin referència a problemes geriàtrics o gerontològics.
 7. Rebre cartes, i material formatiu o informatiu de qualsevol tipus que l’associació editi per la distribució entre els seus socis.
 8. Poder utilitzar l’expressió “Soci Numerari de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia”, sempre que es compleixin les normes deontològiques habituals.
 9. Accedir a quantes ajudes i beques pugui establir la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.

Article 8

Son deures dels SOCIS NUMERARIS:

 1. a) Col.laborar en el prestigi de l’associació i en el compliment dels seus fins.
 2. b) Participar en les activitats de l’associació.
 3. c) Contribuir econòmicament al manteniment de l’associació abonant les quotes que s’estableixin per acord de l’Assemblea General.
 4. d) Acceptar el contingut dels presents estatuts.
 5. e) Promocionar activitats científiques, culturals i socials no lucratives sobre assumptes relacionats amb les persones d’edat avançada, comunicant-ho a l’associació a través de les vies reglamentàries amb antelació a la celebració de les mateixes.

Article 9

Dels SOCIS D’HONOR:

 1. L’associació podrà designar Socis d’Honor a quantes persones o entitats consideri dignes de tal distinció pels seus treballs, ajudes o contribució destacada en el camp de la Geriatria i Gerontologia.
 2. Aquests nomenaments seran efectuats en l’Assemblea General Ordinària de carácter anual a proposta de la Junta Directiva.
 3. Els Socis d’Honor tendran els mateixos drets que els Numeraris menys el vot.
 4. Els Socis d’Honor seran eximits de pagar la quota anual.
 5. Els Socis d’Honor no podran sobrepasar el 5% del total de socis.

Article 10

Dels SOCIS HONORIFICS

 1. Per ser Soci Honorífic sera necessari haver assolit l’edat de jubilació i dur un periode superior a vint anys com a Soci Numerari.
 2. Gaudiran dels mateixos drets que els Socis Numeraris.
 3. Seran eximits de pagar la quota annual.

 Article 11

SOBRE ELS MOTIUS D’EXCLUSIO

 1. Tot Soci que se retrassi més d’UN ANY en el pagament de la quota serà advertit, donant-li de BAIXA si no regularitza la seva situació econòmica dins de l’any següent a l’advertència
 2. La Junta Directiva de la SBGG, a proposta raonada de la Comissió Permanent, podrà excluir de forma excepcional a aquell soci que a judici de la mateixa s’hagi fet acreedor d’aquesta mesura.

El President de la SBGG haurà de notificar a l’interessat per carta certificada la decissió adoptada i els motius que la justifiquen.

L’interessat podrà interpolar recurs contra aquesta decisió, en el plaç de quinze dies hàbils, davant la Junta Directiva. La decisió d’aquesta serà ratificada en l’Assemblea General corresponent.

Capítol Tercer

 Dels órgans de Govern

 Article 12

La SBGG estarà regida pels següents ORGANS DE GOVERN:

 1. a) Assemblea General
 2. b) Junta Directiva
 3. c) Comissió Permanent

 Article 13

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General es l’órgan Suprem de la SBGG i els acords que adopti tenen efectivitat fins la seva renovació o modificació per una altra Assemblea General.

Està composada per tots els membres de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia enumerats en l’article 4 del present estatut.

El dret a VOT està reservat als Socis Numeraris i als Honorífics.

Se considera constituida l’Assemblea General en primera convocatòria, quan estiguin presents al menys les dues terceres parts dels seus membres amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre dels membres presents amb dret a vot.

Article 14

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva podrà tenir caràcter Ordinari i Plenari.

 1. La Junta Directiva Ordinària estarà composada pels següents càrrecs:
 2. President
 3. Vicepresident
 4. Secretari general
 5. Tresorer
 6. Vocal de la Secció clinico-biològica
 7. Vocal de la Secció Sociosanitària
 8. Vocal de la Secció de Ciències Socials i del Comportament.
 9. La Junta Directiva Plenària estarà composada, ademés de per els membres de la Junta Directiva Ordinària, pels Vocals Insulars:
 10. Vocal de Mallorca.
 11. Vocal de Menorca
 • Vocal d’Eivissa i Formentera

Son funcions de la Junta Directiva Ordinària:

 1. Dirigir la SBGG i administrar els seus bens
 2. Executar tots els acords de les Assemblees Generals
 3. Elaborar un presupost, comptes i memoria anuals, vigilar l’estat de comptes i dur la gestió econòmica i administrativa.
 4. Aplicació del règim sancionador.
 5. Qualsevol altre que li sigui encomanada per l’Assemblea General i se derivi dels presents estatuts.

Son funcions de la Junta Directiva Plenària:

 1. Informar envers de les activitats i projectes relacionats amb la geriatria i Gerontologia que s’hagin realitzat en les distintes Illes Balears.
 2. Modificar les quotes que hauran de ser abonades pels socis, amb posterior aprovació per la majoria de vots en l’Assemblea General
 3. Exclussió de socis a proposta raonada de la Comissió Permanent d’aquell soci numerari que a judici de la mateixa s’hagi fet acreedor d’aquesta mesura.

 Article 15

COMISSIO PERMANENT

Estarà formada pels següents càrrecs de la Junta Directiva:

-President

-Vicepresident

-Secretari General

-Tresorer

La Comissió Permanent tendrà, amb carácter no limitatiu, les següents funcions:

 1. Tramitar i executar els acords adoptats per la Junta Directiva
 2. Organitzar, coordinar i desenvolupar el funcionament administratiu de la SBGG.
 3. Proposar a la Junta Directiva la contratació de tota clase de bens i serveis, necessaris pel funcionament de la SBGG.

Article 16

 1. a) Per a optar als càrrecs de la Junta Directiva serà condició indispensable pertanyer a la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia, durant un mínim de un any.
 2. b) Per a optar als càrrecs de vocal de les Seccions: Cínico-biològica, Sociosanitària, i la de Ciències Socials i del Comportament, serà necesaria una dedicació específica en cada una d’aquestes àrees.
 3. c) Per a optar al càrrec de Vocal Insular serà necessari treballar en la corresponent illa.

Article 17

Les candidatures als càrrecs de la Junta Directiva, tant l’Ordinària com Plenària: President, Vicepresident, Secretari General, Tresorer, Vocal de la Secció Clínico-biològica, Vocal de la Secció Sociosanitària, Vocal de la Secció de Ciències Socials i del Comportament, Vocals Insulars: de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera; tendran un carácter tancat, i hauran de ser avalades per un mínim d’un 10% dels socis numeraris de la SBGG.

Les candidatures  a les vocalies insulars podrán ser assumides pels mateixos       candidats de algún dels altres carrecs de la Junta Directiva.

 Les candidatures s’entregaran a la Junta Directiva de la SBGG amb la debuda antelació a través de la Secretaria General, on se comprovarà que se compleixen els requisits exigits i se posarà en coneixement de tots els associats. La data límit d’entrega de les candidatures serà de UN MES abans de la celebració de l’Assemblea General Extraordinària per a les eleccions.

Article 18

Els càrrecs tendran una duració de TRES ANYS, cessant els mateixos per:

 1. Fí de legislatura
 2. Defunció
 3. Dimissió acceptada
 4. Incapacitat
 5. Exclusió justificada

En el supost de vacants en els càrrecs de la Junta Directiva de les quals la sustitució no s’estableixi en els presents estatuts, serà la pròpia Junta Directiva l’órgan de govern que designarà, entre els socis numeràris i honorífics, els candidats que siguin necessaris per a cubrir de manera interina els càrrecs  vacants pel temps que quedi de mandat, informant a l’Assemblea per a la seva ratificació.

Article 19

Les eleccions se realitzaran cada tres anys en l’Assemblea General Extraordinària que se celebri al respecte. La Comissió Permanent de la Junta Directiva sortint actuarà durant l’any següent al seu cessament com asesora de la Junta Directiva entrant, que en qualsevol moment podrà citar a un o varis dels seus membres en les Juntes que se celebrin, amb objecte de no crear un buit en la gestió de la SBGG.

Article 20

Per a considerar vàlida l’elecció serà necessari obtenir la majoria simple les vots emesos pels socis amb dret a vot presents i pels socis amb dret a vot absents que ho hagin fet per correu certificat a la Secretaria General de la SBGG, amb deu dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària, amb l’objecte de que puguin esser comptabilitzats en el moment del recompte que se dugui a efecte en la meteixa.

Els vots emesos per correu certificat hauran d’haver estat introduits dins un sobre amb la legenda “eleccions generals” i aquest alhora haura d’haver-se introduit dins un altre sobre on s’acompanyi de la fotocòpia del DNI en vigor.

Article 21

Els socis que estiguin exercint un càrrec en la Junta Directiva podran presentar-se a la reelecció per al mateix càrrec sols en una ocasió de forma successiva.

Article 22

Els nomenaments de les persones que hagin d’ocupar  càrrecs directius seràn fets d’acord amb les normes establertes en la vigent Legislació Espanyola.

Article 23

Son funcions del President:

 1. Ostentar la representació de la SBGG en tots els actes oficials de carácter local, autonòmic, nacional o internacional.
 2. Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de la Comissió Permanent, Junta Directiva i Assemblea General.
 3. Presidir les mateixes.
 4. Firmar quants contractes o convenis puguin portar-se a terme per la SBGG.
 5. Representar a la SBGG davant els Tribunals de Justícia i davant qualsevol organisme que procedeixi, per sí mateix o otorgant els apoderaments oportuns.

Article 24

Son funcions del Vicepresident

 1. Substituir al President quan aquest no pugui exercir la seva comesa o en el cas de cessar en el seu càrrec.
 2. Exercitar les funcions que per delegació li siguin encomenades pel President.

Article 25

Son funcions del Secretari General

 1. Mantenir la correspondència amb quantes persones, societats i organismes se relacionin amb la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.
 2. Aixecar Actes de quantes proposicions i resolucions se duguin a terme en les Reunions Ordinàries i Extraordinàries tant se tracti de la Junta Directiva com de l’Assemblea General i certificarles amb el vist i plau del President.
 3. Informar degudament als associats de quants fets relacionats amb la Geritatria i Gerontologia tengui coneixement oficial la Secretaria General.
 4. Dur una memoria de quantes activitats se desenvolupin per la SBGG.
 5. Dur el registre dels nous membres i exigir el compliment dels requisits preceptius que marca l’estatut.
 6. Substituir al President quan per motius especials (absència, enfermetat, etc..) no pugui esser substituit pel Vicepresident.

Article 26

Son funcions del Tresorer

 1. Elaborar i proposar a la Junta Directiva el pressupost anual, controlant l’execució del mateix.
 2. Tancar l’exercici econòmic anual.
 3. Procedir al cobrament de les quotes establertes pels diferents socis.
 4. Efectuar els pagaments que siguin procedents per atendre les despeses de manteniment de la SBGG acordats en el pressupost ordinari i aquells altres que amb carácter extraordinari siguin acceptats per la Junta Directiva.
 5. Realitzar les gestions pertinents amb les institucions bancàries que permetin l’apertura i cancel.lació de comptes, així com la consulta de l’estat de comptes, i quantes altres operacions siguin necessàries pel normal desenvolupament de les funcions de la tresoreria de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.

 Article 27

Son funcions dels Vocals de les seccions: clinico-biològica, Socisanitària, i de Ciències Socials i del Comportament:

 1. Fomentar el desenvolupament de la respectiva secció dedins de la SBGG.
 2. Representar a la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia en les seccions corresponents de societats afins d’àmbit nacional com la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, o internacional com l’Associació Internacional de Gerontologia (IAG)
 3. Assistir a les reunions de la Junta Directiva.
 4. Assistir a les reunions de la Comissió Permanent quan a sol.licitud de la mateixa siguin requerits.
 5. Responsabilitzar-se dels assumptes que li encomanin la Comissió Permanent i la Junta Directiva.
 6. Responsabilitzar-se de la gestió i propostes de la Junta Directiva relacionades amb la Secció que representen.
 7. Canalitzar les relacions amb els Organismes i Institucions per aquells temes relacionats amb les Seccions que representen.
 8. Informar a la Junta Directiva de tots aquells assumptes relacionats amb la secció que representen.

 Article 28

Son funcions dels Vocals Insulars:

 1. Fomentar el desenvolupament de la SBGG en el seu corresponent àmbit insular.
 2. Assistir a les reunions de la Junta Directiva de carácter Plenari quan així sigui convocada.
 3. Donar compte al ple de la Junta Directiva de les activitats i projectes relacionats amb la Geriatria i Gerontologia que s’hagin realitzat en les seves respectives illes.
 4. Complir les funcions especificades en altres apartats dels presents estatuts i aquelles que li encomani la Comissió Permanent.

Capítol quart

 Reunions dels órgans de Govern

de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia

 Article 29

De la Comissió Permanent i de la Junta Directiva:

 1. La Comissió Permanent se reunirà com a mínim quatre vegades a l’any.
 2. La Junta Directiva se reunirà com a mínim tres vegades a l’any . Una d’elles serà obligatòriament de carácter plenari i coincidirà amb el Congrés o Jornada anual de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia. Se reunirà també quan a criteri de la Comissió Permanent així se sol.liciti.
 3. La Junta Directiva Ordinària se reunirà amb caràcter extraordinari quan a criteri de la Comissió Permanent així es requereixi, justificant la mateixa amb un únic punt d’ordre del día, el motiu de la convocatòria.
 4. Per a que la Junta Directiva pugui deliberar vàlidament hauran d’estar presents la meitat més un dels seus membres i les decissions se prendran per majoria dels assistents. No serà vàlida la delegació del vot.

Article 30

De l’Assemblea General:

Les Assemblees Generals que durà a terme la SBGG, podran tenir caràcter ordinari i extraordinari.

Article 31

 Les Assemblees Generals de caràcter ORDINARI tendran lloc una vegada a l’any, coincidint amb les Reunions  o Congresos Autonòmics. En aquesta Assemblea General se seguirà el següent ordre del dia:

 1. Lectura, aprovació o modificació de l’Acta de l’Assemblea General anterior.
 2. Informe del President.
 3. Lectura i aprovació, si procedeix, del informe del Secretari General.
 4. Lectura i aprovació, si procedeix, del informe del Tresorer, que inclourà el balanç anual de l’estat de comptes.
 5. Informe i aprovació, si procedeix, de la gestió i propostes d’actuació de la Junta Directiva i ratificació, quan sigui preceptiva, dels acords adoptats per la Junta Directiva que requereixin l’aprovació de l’Assemblea.
 6. Determinar la data i el lloc de la pròxima reunió o congrés.
 7. Establir la quota anual o quotes extraordinàries.
 8. Proposta i admissió de nous socis i resolució dels recursos relatius al règim disciplinari.
 9. Fer públics els premis i distincions otorgats per la SBGG i els concedits pels jurats corresponents als mateixos.
 10. Pregs i preguntes.

 Article 32

Les Assemblees Generals de caràcter EXTRAORDINARI seran convocades per la Junta Directiva ordinària o plenària en quantes ocasions ho consideri necessari, indicant la data i el lloc.

L’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària serà:

 1. Exposició pel President del motiu de l’Assemblea.
 2. Pregs i preguntes exclussivament en relació amb el motiu de la convocatòria.
 3. Decissió envers l’objecte de la convocatòria. En cas de votació només seràn vàlids els vots dels membres amb dret al vot que siguin presents.

En qualsevol cas, serà necessària la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària quan s’hagin de tractar-se els següents assumptes:

 1. Adquisició o desprendiment de bens.
 2. Modificació dels Estatuts.
 3. Dissolució de l’associació.
 4. Elecció dels membres de la Junta Directiva que siguin elegibles.
 5. Qualsevol altre tema que sigui relevant per a la SBGG i que no sigui competència de l’Assemblea Ordinària.

 Article 33

Tots els membres rebran amb quinze dies d’antelació com a mínim la corresponent citació a l’Assemblea General, expressant el lloc, la data i l’hora de la mateixa, així com l’ordre del dia. L’Assemblea se constituirà en segona convocatòria mitja hora després del previst per a la primera.

Els socis amb dret a vot, hauran d’acreditar la seva condició.

Els acords de les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria simple dels vots dels assitents amb dret a vot, excepte quan se tracti de la dissolució de l’associació, en els que serà necessari el vot dels 2/3 dels membres amb dret a vot.

Els acords se podran adoptar mitjançant alguna de les següents modalitats:

 1. Per aclamació: quan la proposta efectuada no susciti cap oposició.
 2. A ma alçada per a tots els assunts de tràmit
 3. Votació secreta mitjançant paperetes: per l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, sempre que hi hagi més d’una candidatura, o quan sigui sol.licitat aquest procediment per la Junta Directiva.

Tots els acords s’adoptaran per sufragi directe i personal excepte en la renovació de la Junta Directiva en que es permet el vot per correu.

Capítol cinqué

 Congresos, reunions i actes científics

 Article 34

 La Societat Balear de Geriatria i Gerontologia podrà convocar congresos, reunions i actes científics de carácter autonòmic i insular.

Article 35

La Junta Directiva podrà convocar i organitzar per raons específiques “Actes científics extraordinaris”.

Article 36

Els Congresos Autonòmics de la SBGG se cel.lebraran cada dos anys i en els anys intermedis se cel.lebraran les Jornades Oficials de la SBGG.

Article 37

 La Comissió Permanent de la SBGG aprovarà o denegarà a proposta del Comité Organitzador del Congrés o Reunió, la infraestructura administrativa.

 Article 38

La Junta Directiva haurà d’aprovar el contingut i programa de Congresos i Reunions, al menys amb un any d’antelació al seu desenvolupament. En l’elaboració dels esmentats programes col.laborarà obligatòriament el Comité Organitzador i els Organs Tècnics de la pròpia SBGG.

Article 39

La Junta Directiva de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia elaborarà el reglament necessari que normalitzi el procediment de sol.licitud, requisits i desenvolupament dels Congressos, reunions i actes científics. Així mateix elaborarà els requisits necessaris per avalar actes científics i socials quan sigui sol.licitat.

Capítol sisè

 Dels órgans tècnics de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia

 Article 40

 Existirà un Comité Tècnic per a quants assumptes de tipus científic determini la Junta Directiva, i concretament per a:

 1. Organització de Congressos i reunions:
 2. Informe sobre ponents, conferenciants i membres de taules rodones.
 3. Selecció de les comunicacions.
 4. Confecció de Tribunals i Jurats per a Premis i Distincions.

Article 41

El comité técnic estrarà composat per tres socis numeraris designats per la Junta Directiva, i els vocals de les corresponents seccions.

La duració de les seves funcions en aquest càrrec serà de tres anys, coincidint amb els periodes de funcions de la Junta Directiva.

Els informes del Comité Tècnic no son vinculants per a la Junta Directiva.

 Capítol setè

 Sobre el regim econòmic

 Article 42

 Els fons de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia procediran de les següents aportacions:

 1. Quotes d’ingressos i suscripcions anuals dels socis.
 2. Subvencions estatals, regionals, autonòmiques insulars i interinsulars, provincials, municipals i d’entitats o empreses particulars.
 3. Rendiments que pogués donar la publicació o publicacions de la SBGG o altres derivats d’activitats científiques organitzades per la meteixa.
 4. Qualsevol altre que, sense estar previst en els apartats anteriors, estigui permés per la legislació vigent.

Article 43

Les quotes, que hauran de ser abonades pels socis, podran ser modificades per  acord de la Junta Directiva Plenària amb posterior aprovació per la majoria de vots en l’Assemblea General.

Capítol vuitè

 Del patrimoni social i pressupost anual

 Article 44

Se constitueix com una associació sense ànim de lucre que te com a finalitat servir a la societat, treballant i lluitant per la consecució dels fins expressats en l’article 2 dels presents estatuts.

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 45

 El pressupost anual d’ingressos i despeses se formularà d’acord amb els principis establerts pel Pla General Contable i demés disposicions vigents. Serà presentat en l’Assemblea General per a la seva aprovació.

L’any econòmic comença l’1 de gener i se tanca el 31 de desembre següent.

Article 46

 Integraran el règim documental i comptable de l’associació:

 1. El llibre de registre de socis.
 2. El llibre d’actes.
 3. Els llibres de comptabilitat.
 4. El balanç de situació i les comptes d’ingressos i despeses.

 Capítol novè

 Vers la dissolució de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia

 Article 47

 La Societat Balear de Geriatria i Gerontologia podrà disoldrer-se per:

 1. Imperatiu legal
 2. Per decissió de les dues terceres parts del total de membres amb dret a vot de la SBGG

En el cas de que l’Assemblea General Extraordinària acordi la dissolució, anomenarà una Comissió liquidadora que es farà càrrec del patrimoni social. Una vegada satisfetes les obligacions pendents, el remanent, en cas d’existir, se donarà a una institució de fins anàlegs o similars.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han quedat redactats d’acord amb les decissions preses en l’Assemblees Generals Extraordinàrie que l’Associació va celebrar amb aquest fí en Palma de Mallorca el dia  26   d’Abril de 2007 i el dia 20 de Juny de 2013.