La Sociedad

La Societat

Es una associació científica sense ànim de lucre formada per tres Seccions:

1.- Secció Clínico-biològica

2.- Secció d’Atenció Socisoanitària

3.- Secció de Ciències Socials i del Comportament.

Aquestes seccions se creen per a complir els següents fins:

Fomentar l’avenç en el conixement envers de l’envelliment humà mitjançant observacions i investigacions clíniques, biològiques, socials i del comportament.

Agrupar a investigadors i altres professionals que estudiin els problemes de la vellesa seguint els criteris de l’Organització Mundial de la Salut i de l’Associació Internacional de Gerontologia (IAG).

Mantenir relacions científiques i vinculació amb associacions afins, nacionals i internacionals, així com amb les institucions universitàries, públiques i privades, i qualsevol altra institució interesada en el desenvolupament de la Geriatria i Gerontologia.

Promoure moviments d’educació sanitària i en general qualsevol acció dirigida a millorar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada.

Assessorar i donar suport als organismes sanitaris i socials i a quantes institucions oficials d’àmbit autonòmic i local, legalment reconegudes s’ocupin de la vellesa en relació als problemes mèdics i socials que planteja l’envelliment.